راهنمای میزان شارژ باطری های دسته های xbox

راهنمای میزان شارژ باطری های دسته های xbox

راهنمای میزان شارژ باطری های دسته های xbox : ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺧﻮﺩ، ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﺟﻨﺎﺱ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﯽﮑﯾﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﻪ ﮐﻨﺴﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻃﺮﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺷﺎﺭﮊﺭ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﺷﺎﺭﮊﺭﻫﺎﯼ ﺍﺯﺍﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ... : راهنمای میزان شارژ باطری های دسته های xbox

 1. Hunter01 کاربر شناخته شده

  ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺧﻮﺩ، ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ
  ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﺟﻨﺎﺱ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﮐﯿﻔﯿﺖ
  ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
  ﯽﮑﯾﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﻪ ﮐﻨﺴﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻃﺮﯼ
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺷﺎﺭﮊﺭ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﺷﺎﺭﮊﺭﻫﺎﯼ ﺍﺯﺍﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ
  ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺎﻃﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﻗﻮﯼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﻮﺏ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ
  ﺑﺎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦﮏﯾﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺷﺎﺭﮊ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺷﺎﺭﮊ
  ﺑﺎﻃﺮﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﻭﻟﯽ ﺭﺍﻫﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼﯽﭘﺑﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺎﺭﮊ
  ﺑﺎﻃﺮﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﮐﻤﮏﮏﯾﺍﻟﮕﻮ ﻫﺮ ﺑﺎﻃﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
  ﺷﺎﺭﮊ ﮐﺮﺩ.
  ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺍﺯ ﺷﺎﺭﮊﺭ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ150mAﻭ ﺩﻭ ﺑﺎﻃﺮﯼ2500mAh
  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ متن ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﻃﺮﯼ ﻭ ﺷﺎﺭﮊﺭ
  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﺁﻣﭙﺮ ﻭ ﻣﯿﻠﯽ ﺁﻣﭙﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
  ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺎﻃﺮﯼﯽﭘﺑﺒﺮﯾﺪ.
  ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ
  ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺎﻃﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻓﻮﻕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﺪﺩ ﻧﻬﺎﯾﯽ
  ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺎﻃﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﺭﺳﯿﺪ
  [​IMG]
  ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺎ یک ﺷﺎﺭﮊﺭ150mAﻭ ﺩﻭ ﺑﺎﻃﺮﯼ2500mAhﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً20ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﺭﮊ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻃﺮﯼ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ
  [​IMG]  راهنمای میزان شارژ باطری های دسته های xbox

  راهنمای میزان شارژ باطری های دسته های xbox XBOX - ایکس باکس
   

  فروشگاه بازی سایت فروشگاه بازی سایت

 2. Arian مدیر

  واو یعنی باید باطری های دسته ی ایکس باکس 20 ساعت شارژ بشه؟
   
 3. mahdix کاربر فعال

  اگه دقت کنی نوشته شارژ مناسب .
  یعنی خیلی هامون این کارو نمیکنیم .
  و گرنه برای باتری های دیگه هم زمان زیادی به دست میاد ... !
  :eek:o:
   
 4. ezio کاربر شناخته شده

  چقدر دقت میکنی به این تاپیک ها که کوچک ترین حرفی یه وقت سمت و سوش نره سمت ایراد گرفتن از 360.حالا گیریم باتریشم یه وقت 20ساعت شارژ بخواد دنیا به آخر رسیده که سریع مقایسش میکنید که همه ی باتری ها اینجورند؟
  انصافا حق نمیگم که خیلی بیش از اندازه حساسیت رو 360؟البته بازم جای شکرشه بچه ها با آرامش طرفداری میکنن.یه مدت که سایت شده بود جنگ جهانی سوم.
   
 5. mahdix کاربر فعال

  ازیو جان چرا دعوا داری ؟؟؟
  آرین گفت 20 ساعت شارژ نیاز داره (با تعجب !) و منظور من هم این بود که :
  آره ، ولی خیلی هامون این کا رو نمیکنن و 20 ساعت به شارژ نمیزنن ... !
  همین ... !
  منظور من از باتری های دیگه باتری پی اس 3 نبود که اینطوری بهت بر خورده .
  من خودم پی اس 3 زیاد بازی میکنم و قبول دارم که دسته ی پی اس 3 خیلی کم دردسر تره ... !
  نمیدونم چرا من کوچیک ترین حرفی که می زنم ، فکر میکنین ، دارم طرفداری میکنم !!!
  تقصیر منه که اوله که اومدم گفتم طرفداری ایکس باکسم ... !
   
 6. Arian مدیر

  شایان ، چرا هی فکر میکنی میخواد دعوا بشه؟ نه بابا ، خیلی حساس نباش ، هر کی دعوا راه بندازه لا اقل مطمئن باش من دعوا راه نمیندازم ، ولی اگه یکی بی مورد کل کل کنه من دیگه نمیتونم ساکت بشینم ، البته من باهاش کلکل نمیکنم فقط ممکنه بهش عصبانی بشم و بتوپم ، اینجا هم که من مهدی داریم با آرامش حرف میزنیم پس زیادی به این مسائل حساس نیاش
   
 7. erfan12 کاربر اخراج شده

  بابا اینو بیخیل . من میخوام بخوابم مثلن ساعت 10 میخوابم میمونه تا ساعت 4-5 بعد از ظهر البته شارژرم یه چیز غولیه. 4 تا باتری شارژِی دارم 2 تا دسته. یکی از دسته ها تموم میشه میزنم باتریشو به شارژ بعد با اون یکی بازی میکنم اسن اون یکی یادم میره . بعد از 24 ساعت میرم برش میدارم.
  روز های اول که 360 داشتم باتری یکیش تموم شد با اون یکی بازی کردم اون یکی هم تموم شد بعد مونده بودم عین چفت و چولا چجوری خاموشش کنم بعد یادم افتاد دکمه powe هم داره. بعد داشتم غصه میخوردم نمیتونم بازی کنم. رفتم جعبشو بد از 2 ساعت گشتم دیدم با سیم هم میشه بازی کرد.:دی
   
 8. mahdix کاربر فعال

  مگه روی ایکس باکس سیم هست ؟؟؟
  من با شارژ مخصوصش گرفتم سیمشو ... !
  میخواستم بدونم بدون سیم شارژ باتری خالی هم میفروشن ؟؟؟
  باتریم خرابه ... !
   
 9. erfan12 کاربر اخراج شده

  باتری 360 منم خراب شده.
  ماله من چون elite تو خودش همه چی داشته فک کنم برا شما arcade بوده.
  نه فک نکنم بفروشن از اقا میثم بپرس.
   
 10. mahdix کاربر فعال

  برا ی من الایته ... !
  نمیدونم خودم هم گیج شدم .
  پشت کارتنش نوشته الایت ولی ویژگی هاش بیشتر به آرکید میخوره ... !
  یه عکس از الایت میشه بزاری بفهمیم ، تکلیفمون چیه ؟؟؟
   
 11. erfan12 کاربر اخراج شده

  الایت هیچ فرقی با ارکید نداره فقط مشکیه با هارد 120 توی جعبش همه چی هستش. دست دوم خریدی؟
   
 12. mahdix کاربر فعال

  نه بابا .
  برای من مشکیه ، هاردش هم 120 هست و 2 سال و خورده ای پیش خریدم .
  هدست هم داره فک کنم همون الایته .
  عکس جعبه و خودشو بندازم میفهمی ؟؟؟
   
 13. erfan12 کاربر اخراج شده

  یابا اگه مشکیه الایته دیگه. نمیخواد عکس بزاری.
   
 14. mahdix کاربر فعال

  خدا رو شکر من اون موقع الایت و آرکید حالیم نبود ، بابام گفت مشکی بخر خوشگل تره و کثیف نمیشه ... !
  خدا رو شکر گوش کردم به حرفش ... !:dance::s-5:
  تو کی گرفتی ؟؟؟
  میشه بگی تو جعبش چی داره ؟؟؟
  داریم اسپم می دیم ، پروفایلتو چک کن من برات پی ام میدم ... !
   
 15. erfan12 کاربر اخراج شده

  به دست گرفتن مدال طلای المپیک 2012 در کشتی توسط امید نوروزی را به همه ی کاربران xbox world تبریک میگم.
   
 16. mahdix کاربر فعال

  زنده باد ایران ... !
  زنده باد ، شیر مردان ایرانی ... !
  [​IMG]
   
 17. Arian مدیر

  این کار رو میکنی هزینه برقتون یه وقت بالا نره!!!
   
 18. erfan12 کاربر اخراج شده

  با سیم رو میگی؟ اگه سیم که من تل حالا بازی نکردم با سیم فقط بعضی موقع ها که هیچ کودوم از باطری هام شارژ نداشته با سیم بزای میکردم.
   
 19. Arian مدیر

  نه اینکه گفتی 24 ساعت این تو شارژه بعد اون یکی بعد از این 24 ساعت میذاری تو شارژ ، کلا فکر کنم همیشه شارژرت در حال کاره
   
 20. erfan12 کاربر اخراج شده

  اره ولی اگه شارؤ شه 2 تا باطریام تا 20-30 ساعت کار میکنه.