گیمزکام2012:تاریخ انتشار دموی:fable:the journey مشخص شد

گیمزکام2012:تاریخ انتشار دموی:fable:the journey مشخص شد

گیمزکام2012:تاریخ انتشار دموی:fable:the journey مشخص شد : ﺷﺮﮐﺖ Microsoft ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ Gamescom 2012 ﺍﻋﻼ*ﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﻣﻮﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺯﯼ ﻋﻨﻮﺍﻥ Fable: The Journey ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. * [IMG] * ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ Gamescom 2012 ، ﺍﻋﻼ*ﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﻣﻮﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺯﯼ ﻋﻨﻮﺍﻥ Fable: The Journey ، ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۷ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۲ ، ﺩﺭ Xbox Live ، ﺑﺮﺍﯼ Kinect... : گیمزکام2012:تاریخ انتشار دموی:fable:the journey مشخص شد

 1. ezio کاربر شناخته شده

  ﺷﺮﮐﺖ Microsoft ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ Gamescom 2012 ﺍﻋﻼ*ﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﻣﻮﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺯﯼ ﻋﻨﻮﺍﻥ Fable: The Journey ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

  *
  [​IMG]
  *
  ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ Gamescom 2012 ، ﺍﻋﻼ*ﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﻣﻮﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺯﯼ ﻋﻨﻮﺍﻥ Fable: The Journey ، ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۷ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۲ ، ﺩﺭ Xbox Live ، ﺑﺮﺍﯼ Kinect ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﯾﮑﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ*Telling the Tale ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ ، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮﺩ.
  ﺑﺎﺯﯼ Fable: The Journey ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۹ ﺍﮐﺘﺒﺮ ۲۰۱۲ ﺑﺮﺍﯼ Xbox 360 ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮﺍﯼ Kinect ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.  گیمزکام2012:تاریخ انتشار دموی:fable:the journey مشخص شد

  گیمزکام2012:تاریخ انتشار دموی:fable:the journey مشخص شد آخرین اخبار کنسول های بازی
   

  فروشگاه بازی سایت فروشگاه بازی سایت